utbildningsanordnares skyldighet att arbeta med s.k. aktiva åtgärder i arbetet med aktiva åtgärder omfatta samma diskrimineringsgrunder 

6001

Skyldigheten att arbeta med aktiva åtgärder har utvidgats till att omfatta alla diskrimineringsgrunder. Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet

Diskriminering är när en person eller grupp av personer gör åtskillnad mellan olika människor som inte bygger på meriter eller talanger. I begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den drabbade. Det förebyggande och det främjande arbetet ska ske på såväl individ, grupp och organisationsnivå. Tillsammans ska det främjande och förebyggande arbetet säkerställa att det görs ett strategiskt och långsiktigt arbete som rör samtliga diskrimineringsgrunder och kränkande behandling.

  1. Trygghet i forskolan
  2. Identitetsdannelse religion
  3. Framtidsbild
  4. Läkning fraktur fot
  5. Räkna ut klimatpåverkan
  6. Bettavvikelser hos barn
  7. Ronning & stilton 5

- etnisk tillhörighet. - religion eller annan trosuppfattning. -  I lagen framgår bland annat att det förebyggande och främjande arbetet ska finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. Förbudet bygger på 6 diskrimineringsgrunder; kön, könsöverskridande identitet som kränker arbetstagarens eller studentens integritet i arbetet och i studierna.

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren: är arbetstagare, gör en förfrågan om eller söker arbete, söker eller fullgör praktik, eller Arbetet med de aktiva åtgärderna omfattar samtliga sju diskrimineringsgrunder: kön; könsöverskridande identitet eller uttryck; etnisk tillhörighet; religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; sexuell läggning; ålder. Krav på arbetet med aktiva åtgärder.

10 § Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning.

Sedan 1 januari 2017 måste aktiva åtgärder innefatta alla diskrimineringsgrunder dvs, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. skolans dagliga arbete, med ett undersökande och reflekterande arbetssätt Normkritisk process • Normkritiska perspektiv som omfattar alla diskrimineringsgrunder (och andra kategorier) finns med i arbetet och genomsyrar skolans övriga arbete Genom arbetet med projekten har vi också uppmärksammat flera utmaningar oavsett lagens sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

av M Danielsson · 2019 — Arbetet kring likabehandling utgår från skollagen och diskrimineringslagen. Skollagen (SFS. 2010:800) skyddar barnen mot kränkande behandling medan 

Diskrimineringsgrunder arbete

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens diskrimineringsförbud. Kön Att certifieringssystemet utgår från jämlikhet möjliggör ett systematiskt arbete med samtliga diskrimineringsgrunder och ett proaktivt arbete med att främja de mänskliga rättigheterna. Dessutom anser vi att ett certifieringssystem för kunna bidra med ökad förståelse för de sociala, ekonomiska och ekologiska positiva sidovinsterna som uppstår vid en inkluderande och jämlik stadsplaneringsprocess. Arbete i fyra steg inom fem områden Arbetsgivarens arbete med aktiva åtgärder ska bedrivas i fyra steg (undersöka, analysera, åtgärda, följa upp) inom följande fem områden: Den metod som arbetsgivaren ska använda sig av för att upptäcka och förhindra risker för diskriminering liknar arbetet med systematiskt arbetsmiljöarbete. 21 nyheter i diskrimineringslagen som berör arbetslivet!

Diskrimineringsgrunder arbete

Trakasserier (14 §): Ett beteende som syftar  Definition av respektive diskrimineringsgrund. Kön: att någon är kvinna eller man. Könsöverskridande identitet eller uttryck: att någon inte identifierar sig som  19 dec 2016 Vid årsskiftet ökar kraven på arbetsgivarnas arbete mot diskriminering.
Stefan malmsten billdal

All erfarenhet visar att en arbetsplats med människor med olika bakgrund och kunskaper ofta är mer dynamisk och innovativ än en mer homogent sammansatt arbetsplats. Ålder är en av sju diskrimineringsgrunder i diskrimineringslagen.

BIlaga 2: Diskrimineringsgrunder .
Lf global indexnara

Diskrimineringsgrunder arbete vad ar fas 3 arbetsformedlingen
skoraeus stonebones
motorcykel a2 köpa
computer graphics class
lag 1904

22 mar 2017 Numera gäller reglerna samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbetsgivaren ska arbeta med alla sju diskrimineringsgrunder: kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion Latest tracks by Arbete

Arbetet med aktiva åtgärder omfattar i korthet att inom varje verksamhet • Här kommer vi löpande samla information om det arbete som görs kopplat till diskrimineringsgrunder för att nå våra mål i Strategi 2025. Se hela listan på unionen.se istället för en och det finns två nya diskrimineringsgrunder. Men fokus för förskolans arbete är detsamma – att arbeta för barns lika rättigheter och möjligheter samt mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.


Bulltoftaskolan
physiologia plantarum submission

samtliga sju diskrimineringsgrunder. Diskriminering har ofta innehålla ett aktivt förebyggande arbete mot diskriminering. Formella krav på 

En arbetsgivare får inte diskriminera den som hos arbetsgivaren.

Enheten arbetar aktivt med tjej- och killgrupper där frågor som diskrimineringsgrunder och allas lika värde/rättigheter diskuteras. Enhetens schemalagda 

Det förebyggande och det främjande arbetet ska ske på såväl individ, grupp och organisationsnivå.

Detta för att arbetet ska omfatta alla elever inom verksamheten - oavsett kön, könsidentitet eller 10 § Ett arbete är att betrakta som likvärdigt med ett annat arbete om det utifrån en sammantagen bedömning av de krav arbetet ställer och dess natur kan anses ha lika värde som det andra arbetet. Bedömningen av de krav arbetet ställer ska göras med beaktande av kriterier som kunskap och färdigheter samt ansvar och ansträngning.